LUYỆN ĐỌC N2

BÀI ĐỌC NGẮN N2

BÀI ĐỌC: 

「最新の意味が、辞書に載っていない。」とはよく言われることである。保守的すぎる、と。辞書は、その点、小回りがきかない。けれども、最新の意味を辞書に載せたとたん、その意味が消えてしまったらどうだろう。その辞書は、もう使われもしない古い意味を載せていることになる。だから、辞書の編者は、新しい意味が、日本語の中に、きちんと定着するかどうかを見極めている。保守的というより、慎重だと言ってほしい。


  1. 「最新の意味が、辞書に載っていない。」とあるが、なぜか。

 

PHÂN TÍCH BÀI ĐỌC:

「最新の意味が、辞書に載っていない。」とはよく言われることである。保守的すぎる、と。辞書は、その点、小回りがきかない。けれども、最新の意味を辞書に載せたとたん、その意味が消えてしまったらどうだろう。その辞書は、もう使われもしない古い意味を載せていることになる。だから、辞書の編者は、新しい意味が、日本語の中に、きちんと定着するかどうかを見極めている。保守的というより、慎重だと言ってほしい。

Người ta thường nói ” Ý nghĩa mới nhất không được ghi trong từ điển” . Rồi người ta cũng nói là quá bảo thủ. Từ điển không nhạy bén (小回りがきかない) ở điểm này . Thế nhưng nếu khi vừa mới viết vào từ điển ý nghĩa đầu tiên, mà ý nghĩa ấy lại biến mất thì sẽ sao đây.Cuốn từ điển ấy sẽ thành cuốn viết những ý nghĩa cũ không còn sử dụng được nữa. Thế nên người biên soạn từ điển đang xem xét (見極めている)  rất kỹ xem ý nghĩa mới có đang ăn sâu (定着する) vào trong tiếng Nhật hay không. Tôi muốn nói rằng đó là thận trọng chứ không phải là mang tính bảo thủ 


Câu hỏi:

「最新の意味が、辞書に載っていない。」とあるが、なぜか。
Tại sao laị không ghi vào trong từ điển ý nghía mới nhất? 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *