BIẾT CHẤP NHẬN/受け入れる VÀ BIẾT CẢM ƠN / 感謝気持ち 

Bạn sẽ nghe thấy nhiều người nói là cần phải…