CHINH PHỤC ĐỌC HIỂU N2_ CÁCH NÓI 言い換え( THAY THẾ/ DIỄN ĐẠT BẰNG CÁCH KHÁC)

Cách viết chuyển ý CÁCH NÓI 言い換え , thay thế từ cách diễn đạt này sang cách diễn đạt khác là “phổ biến” trong bài đọc hiểu của kỳ thi. Nó được định nghĩa như sau:  「ある言葉や文」を「同じ意味の他の言葉や文」に変えて書いたり、「具体的な例」などで説明したりすることがある。これを「言い換え」という。 Tạm dịch: Thay thế từ hoặc câu […]