PHÂN BIỆT 経験・体験・見聞

経験・体験・見聞 : KINH NGHIỆM, TRẢI NGHIÊM, MỞ RỘNG TẦM MẮT     経験・体験   Giống nhau 「体験」と「経験」は実際に身をもって行動する点は同じです。 「体験」và 「経験」 có điểm giống nhau là thực tế bản thân đã thực hiện ( hành động)  Khác nhau しかし「体験」が実際の行動を通して感じた印象に重点が置かれるのに対して、「経験」は実際の行動によってたくわえられた知識や技術に重点が置かれる点で異なります。 Tuy nhiên 「体験」 nhấn mạnh […]

Tagged