Tự ôn N1_Từ vựng_Bài 12 : 「1日30分」を続けなさい!

Gần đây, mình có đọc cuốn sách 「1日30分」を続けなさい!Kindle版: 人生勝利の勉強法55. Sách viết khá dễ đọc, ngữ pháp và từ vựng cũng không quá phức tạp, nên mình thấy đọc khá nhanh. Sách nói về 55 phương pháp học tập hiệu quả, và khuyến […]