Sách tiếng Nhật

BÀI ĐỌC NGẮN DỄ (N2)

BÀI ĐỌC

自分ってどんな人間だろう。そう考えるとき、必ず、自分が所属する会社や学校、そ れに家族や友人たちの顔が思いうかぶのではないでしょうか。人間は社会的な生き物で す。周囲の人たちとの関係によって、自分自身の立場を確認し、自分自身を高め、成長 させるだけでなく、生活を充実させるために、ほかの人たちに働きかけていくもので す。その意味でいえば、人は人間関係によって育まれていくといっていいでしょう。

(町沢静夫『「こころ」を癒す心理学』による)

[55]

筆者が一番言いたいことはどれか。

1 自分自身がどんな人間なのかは家族や友人によって決められる。
2 人間はだいたい会社や学校のことを考えた上で、自分の立場を決める。
3 人間は社会的な生き物で、いろいろな人間関係の中で生きているのだ。
4 人間は自分の生活を充実させるために複雑な社会関係の中で働いているの

 

PHÂN TÍCH BÀI ĐỌC 

自分ってどんな人間だろう。そう考えるとき、必ず、自分が所属する会社や学校、そ れに家族や友人たちの顔が思いうかぶのではないでしょうか。人間は社会的な生き物で す。周囲の人たちとの関係によって、自分自身の立場を確認し、自分自身を高め、成長 させるだけでなく、生活を充実させるために、ほかの人たちに働きかけていくもので す。その意味でいえば、人は人間関係によって育まれて(はぐくまれて)いくといっていいでしょう。

 

Bản thân mình là người như thế nào nhỉ? Khi nghĩ như vậy, phải chăng kiểu gì (必ず) chúng ta cũng sẽ nảy lên suy nghĩ về công ty mà bản thân mình đang làm, hay trường học, hơn nữa là khuôn mặt của gia đình hay bạn bè.
Con người là sinh vật mang tính xã hội. Con người không chỉ xác nhận lâp trường của bản thân thông qua mối quan hệ với mọi người xung quanh, nâng cao và phát triển vị trí bản thân, mà còn đang làm việc cho người khác để làm thoả mãn cuộc sống. Với ý nghĩ như vậy thì phải chăng nói là con người được nuôi dưỡng bởi mối quan hệ con người cũng được.

(町沢静夫『「こころ」を癒す心理学』による)

[55]

筆者が一番言いたいことはどれか。

Điều mà tác giả muốn nói nhất là gì

 

1 自分自身がどんな人間なのかは家族や友人によって決められる。
Bản thân mình là người như thế nào được quyết định bởi bạn bè và người thân 

2 人間はだいたい会社や学校のことを考えた上で、自分の立場を決める。
Con người sau khi suy nghĩ đại khái về công ty, trường học, thì quyết định lập trường của bản thân 


3 人間は社会的な生き物で、いろいろな人間関係の中で生きているのだ。
Con người là sinh vật mang tính xã hội, và sống trong nhiều mối quan hệ con người khác nhau 


4 人間は自分の生活を充実させるために複雑な社会関係の中で働いているの
Con người đang làm việc trong mối quan hệ xã hội phức tạp để thoả mãn cuộc sống của bản thân 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *