PHÂN TÍCH CÂU TRONG TIẾNG NHẬT (1)

Hôm trước, như đã chia sẻ, có bạn inb mình…