Tự ôn N1_Ôn tập 2

Khi viết sổ , mình luôn cố gắng tạo ra…